ภาษาไทยครูช้าง

                                         

                                          นายพิศิษพงษ์  นาคภู่

ประวัติส่วนตัว

ชื่อ           พิศิษพงษ์   นาคภู่

ชื่อเล่น    : ครูช้าง

ตำแหน่ง : ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการ

การศึกษา :   พ.ศ. 2560 ปริญญาตรี เกียรตินิยมอันดับ 2

                   ค.บ.ภาษาไทย มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
- พ.ศ. 2564 ปริญญาโท กศ.ม. ภาษาไทย  มหาวิทยาลัยนเรศวร

การทำงาน :  2560 รร.ห้วยน้ำหอมวิทยาคาร - ปัจจุบัน


ผลงานครู

บอร์ดเกมไพ่โอ้โฮคำคล้องจองภาษาไทย

มีผู้เข้าชมในเว็บไซต์ประมาณ 17,000 ครั้ง

ดาวน์โหลดไปใช้ 1,214 ครั้ง

คลิก >>> https://inskru.com/idea/-MJ182XM0p3EIoD6RsJtตีพิมพ์วิจัย เรื่อง การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

เรื่อง คำภาษาต่างประเทศในภาษาไทย ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 

โดยใช้วิธีการจัดการเรียนรู้แบบห้องเรียนกลับด้าน ร่วมกับแอปพลิเคชันสำหรับเรียนรู้ผ่านวีดิทัศน์แบบมีปฏิสัมพันธ์ (Edpuzzle)

บทความวิจัย : https://jci.snru.ac.th/ArticleViewFile?ArticleID=915&FileArticle=915-ArticleTextFile-20211104220628.pdf

Full text : http://www.edu.nu.ac.th/th/news/docs/download/2021_06_08_14_37_06.pdf